Nisan 2012 E-ticaret Rakamları

Bankalar Arası Kart Merkezinin verilerine göre 2012 Nisan ayında ülkemizde e-ticaret sektöründe 3.25 milyar TL  harcama yapıldı .Tüketicilerin E-ticaret yolu ile yaptığı işlem adedi 2012 Nisan ayı itibariyle bir yıl öncesine göre yüzde 20 civarında artarak 17 milyon adete yükseldi. 2012 Nisan ayında e-ticaret kanalı ile yapılan işlem tutarı ise yüzde 30 civarında artarak 3,25 milyon TL’ye yükseldi.

Okumaya devam et “Nisan 2012 E-ticaret Rakamları”

Eticaret Hukuku

Eticaret’in hızla gelişmesi pek çok sorunu da bu gelişim ile birlikte gündeme getirmektedir. Bu sorunların bazıları tüketiciler ile yaşanan problemlerden, bazıları ticaret hayatının gerekleri ve sorumluluklarından, bazıları ise hukuka aykırı fiillerden kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar farklı hukuk disiplinleriyle bağlantılı olabilmektedir. Ülkemizde eticaret hukuku üzerine oldukça az kaynak bulunurken eticaretvehukuk.com eticaret firmalarına merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri hukuki konularda yol gösteren bir eticaret hukuku sitesi.

eticaretvehukuk.com ’da düzenli olarak eticaret ile hukukun kesiştiği pek çok farklı alanda yer alan düzenlemeler inceleniyor. Bu konuların başında eticaret modellerine göre kurulacak sözleşmelerin nitelikleri,tüketicilerin bilgilendirilmesi, haksız rekabet, uyuşmazlık, B2C eticaret sitelerinde bulunması gereken hukuki metinler, tüketici hukuku ve eticaret ile bağlantılı düzenlemeler, ticaret hukuku ve eticaret ile bağlantılı düzenlemeler, hak ve yükümlülükler geliyor.

Yine, sıklıkla kullanılan eticaret kavramları da eticaretvehukuk.com’da ele alınmakta ve bununla birlikte en son yasal düzenlemeler de yayımlanmaktadır. Merak ettiğiniz konuları kendilerine internet siteleri üzerinden ulaşarak danışabilirsiniz.

 

 

E-ticaret “in” Zamanı

İçinde bulunduğumuz seneler itibarı ile insanlığın gördüğü en hızlı dönüşümlerden birine şahit olmaktayız. Bundan birkaç yıl öncesine kadar internetten haberdar olmayan insanlar internet üzerinden alışveriş yapmaya başlamış ve elektronik ticaretin tarafı haline gelmişlerdir. Telefon kullanımının 100 yılda ulaştığı noktaya internet kullanımı 5  yılda ulaşmıştır. Okumaya devam et “E-ticaret “in” Zamanı”

Parekende E-ticaret 2011 Yılında ABD de Rekor Kırdı

2011 yılında ABD parekende e-ticaret sektöründeki büyüme çift haneli rakamlarla  devam etti

ABD  2011 yılı e-ticaret  harcamaları, 2010 yılından itibaren yüzde 13 artış ile rekor kırarak 161,5 milyar dolara ulaştı.

 

Okumaya devam et “Parekende E-ticaret 2011 Yılında ABD de Rekor Kırdı”

E ticaret Sözlüğü

Acquiring Bank:

Firmaların internet üzerinden kredi kartlı satış yapabilmeleri için firma hesabı tedarik eden finansal kuruluştur.

Açık Anahtar (Public Key):

Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan iki anahtarından kamuya açık olanı. Okumaya devam et “E ticaret Sözlüğü”

Elektronik ticaret nedir

ELEKTRONİK TİCARET KAVRAMI, KAPSAMI VE ÖNEMİ

Elektronik Ticaretin Tanımı

İletişim teknolojilerinin ve internet kullanımının hızla gelişmesi ile dünyada yeni bir ekonomik düzenin yaygınlaştığı görülmektedir. Buna bağlı olarak; coğrafi sınırlar ortadan kalkmış, satıcı ile alıcının buluştuğu yer olan pazarlar farklı bir boyut kazanmış ve satıcılar tüm dünyayı müşteri kabul ederek ticari faaliyetlerini web tabanlı sistemlere kaydırmışlardır

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler, sayısal biçime dönüştürülmüş yazılı metnin, ses ve video görüntülerinin çok hızlı bir şekilde işlenmesini, iletilmesini ve depolanmasını olanaklı kılmıştır.

Bunun yanı sıra, toplumların tüm kesimlerinde, günlük yaşamın her alanında bilgisayar kullanımının çağın gereği olduğu bilinci oluşmaktadır. İşte bu önemli iki gelişme, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın sağlanmasında elektronik ticarete stratejik bir önem kazandırmaktadır

İnternet ile ilgilenen herkes şu yada bu şekilde elektronik ticaret uygulamalarının çeşitlerini görmüş veya duymuştur. Şu anda sadece Türkiye’de varolan değil, dünyadaki elektronik ticaret uygulamalarını da iyi incelemek gerekir. Çünkü tüm dünya için yeni olan bir kavramdır

Oldukça yeni bir kavram olan elektronik ticaret, kısa yazılışıyla e-ticaret, ticaret işlemlerinin birbirlerine bağlı bir bilgisayar ağı ortamı içerisinde ve bu ağ aracılığıyla gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Henüz yeni gelişen bir anlayış olmasından dolayı kesin bir şekilde tanımlanabilmiş değildir

Bilindiği gibi “ticaret” ifadesi kavramsal olarak “mal veya hizmetin satın alınması ve satılması” işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda, internet üzerinde yapılması E-Ticaret kavramını ortaya çıkarmıştır

“Elektronik ticaret” kavramı son zamanlarda yaygın olarak kullanılmasına rağmen, nadiren açık ve seçik olarak tanımlanmaktadır. Gittikçe daha fazla kabul gören dar anlamdaki tanıma göre “işlemleri internet veya hiç kimsenin özel malı olmayan web tabanlı sistemlere kaydıran ticari faaliyetlere” elektronik ticaret adı verilmektedir. Bazı anketlerde ve piyasa araştırmalarında dar anlamdaki elektronik ticarete “internet ticareti” olarak atıfta bulunulmaktadır. İnternetin bir iş yürütme aracı olarak gelişmeye başladığı tarih 1995 yılıdır. Geniş anlamda elektronik ticaret tanımı, internet ticaretine ek olarak, özel elektronik alışveriş sistemleri ile yapılan ticari işlemleri kapsamı içine almaktadır

Elektronik Ticaret, bilgi, ürün veya hizmet satın alma ve satma faaliyetinin bilgisayar ağları kanalıyla gerçekleştirilmesinin yanı sıra; sunulan bilgi, ürün veya hizmet için talep yaratmak (pazarlama), müşteri desteği vermek (satışın bütün evrelerinde) ve de ticari kurumlar ve müşterileri arasındaki ticari ve lojistik iletişimi yine küresel bilgisayar ağları kanalıyla sağlamaktır

Elektronik ticareti, “bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin üretilmesi, tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının yapılması” olarak da tanımlayabiliriz

Elektronik ticaret ile ilgili farklı kurumların, farklı tanımlamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

WTO (Dünya Ticaret Örgütü): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı): Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir.

UN – CEFACT (Birleşmiş Milletler İdari, Ticari ve Ulaşımla İlgili Uygulama ve Usulleri Kolaylaştırma Merkezi): İş, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmış ve yapılanmamış iş bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar (elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları, www teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değişimi vb.) üzerinden paylaşılmasıdır.

Elektronik Ticaretin Kapsamı

Elektronik Ticaret” kavramı kar amacı güden ve gütmeyen tüm kuruluşları kapsamaktadır

E-ticaretin kpsamı aşağıdaki gibi sıralanabilir

Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret

– Fiziksel” malların ve “sayısal içerikli” malların alım-satımı,

– Her türlü ürünün doğrudan tüketiciye pazarlanması,

– Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,

– Ticari kurumlar arası işlem ve kontratlar,

– Satış sonrası destek,

– Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleler,

– Elektronik banka işlemleri,

– Ortak tasarım ve üretim,

– Ticari kayıtların tutulması ve takibi,

– “Sayısal içerikli” malların sevkiyatı,

– Kamu ve özel sektör hizmetlerini kullanma olarak gösterilebilir.

Elektronik Ticaretin Önemi

Elektronik ticaretin amaçları aşağıdaki gibidir

 

– İşletme faaliyetlerini yerel ve uluslar arası alanda daha kolay hale getirmek.

– Firmanın etkinliğini ve duyarlılığını artırmak.

– Uyumlu ve yüksek kaliteli elektronik etkileşim sağlamak.

– Donanım nakliyatı hariç, uygun olan bütün alanlarda işletme faaliyetlerini elektronik hale getirmek gibi amaçları vardır.

Elektronik Ticaret’in Gelişimi

Elektronik ticaretin gelişim sürecinden bahsetmeden önce, elektronik ticaret ile ilgili bir değerlendirmenin yeniden hatırlanmasında yarar vardır. Bu değerlendirme, elektronik ticaretin her anlamda yeni bir ticari yöntemi ifade ediyor olmasına ilişkindir. Elektronik ticaret kuşkusuz yenidir, ancak geçerli olan esaslar ve ilkeler bakımından geleneksel ticari yöntemleri kullanmaktadır

bir ticari usuller seti değil, iletişim ve bilgi işleme teknolojilerinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaştıran bir yeniliktir (İnce, 1999: 4).

Aslında elektronik ticaretin geçmişi 1980’li yıllardan daha eskiye dayanmaktadır. Eskiden televizyon ve telefon aracılığıyla yapılan katolog satışı da bir tür elektronik ticarettir. Ancak bu tarz elektronik ticaret, günümüzde yapılan elektronik ticaret kadar etkili olamamıştır. Teknolojik gelişmelerin ürünü olan internetin önlenemez gelişimi ve sunduğu sınırsız pazar, şüphesiz elektronik ticaretin bu denli hızlı ve yaygın olarak gelişmesinin ardında yatan nedendir (Küçükgörkey, 2002: 3).

Son 50 yıl içinde bilgisayar teknolojisi üç büyük sıçrama yapmıştır. Her bir sıçrama yeni firmaların doğuşuna, hızlı değişim dönemlerine girilmesine ve daha sonra az sayıda teknolojinin piyasaya tedricen hakim olmalarına yol açtı. 1950’de IBM ile birlikte “veri işleme” deyimi dilimize kazandırıldı. 1960’ların ortasında küçük bilgisayarlar piyasayı yeni firmalara açtılar. Daha sonra, 1981’de IBM kişisel bilgisayarı takdim etti ve bugünün en güçlü şirketleri olan Intel, Dell, HP, Microsoft, Compaq’ın doğuşunu hazırladı (Aksoy, Ticaret’te Yeni Bir Boyut: İnternet).

Elektronik ticaretin gelişim sürecinin, doğal olarak, internetin gelişimine paralel olduğu gözlenmektedir (İnce, 1999: 4). Elektronik ticaretin ayrılmaz unsuru kuşkusuz internettir (Aksoy, Ticaret’te Yeni Bir Boyut: İnternet).

ELEKTRONİK TİCARET’İN ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

Elektronik Ticaret’in Özellikleri

– İnternet üzerinden gerçekleştirilen ticaretin en önemli noktası, taraflar arasında interaktif olarak gerçekleştirilmesidir.

– Elektronik ticaret bir işletme için dünyaya açılan en büyük kapıdır.

 

Elektronik ticaret, kendisi üzerinde yapılacak tüm çalışma yöntemlerinde radikal kararlar alınmasını gerektirebilir.

– Elektronik ticaret, yeni bir çalışma kültürü oluşturduğu gibi, kendisine ait farklı bir kültüre sahip tüketicilere hitap etmektedir. Ancak bu kültür, internetin hızla yaygınlaşması ile kapsamını genişletmektedir.

– Elektronik ticaret sistemi ile ulaşılabilecek pazar payının da, tüketici kitlesinin de önceden saptanması neredeyse olanaksızdır.

– Elektronik ticaret ile sunulması düşünülen hizmetler, işletmelerin gelecekteki konumunu belirleyecektir.

– Elektronik ticaret, bölgesellikten sıyrılmayı gerektirir -Elektronik ticaret, internet üzerinde sunulan bilgi, ürün ve hizmetlere hemen hemen dünyanın her yerinden anında ve rahatlıkla erişim imkanı sağlamaktadır.

– Elektronik ticaretin 24 saat 7 gün çalışabilen altyapısı, iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır.

 

Elektronik ticaretin 24 saat 7 gün çalışabilen altyapısı, iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır.

– Elektronik ticaretin güvenilirliği istatistiklerle ispatlanmıştır. Gelişmekte olan yeni teknolojilerin güvenilirliği daha da kuvvetlendirmesi beklenmektedir.

– Elektronik ticaretin altyapısı ile tüketicilerin tercihleri, alışkanlıkları ve demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet satın alanla, satan arasında “kişiye özel” ticari ilişki kurulabilir

Elektronik Ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar

Satın alınacak ürün hakkında bilgi toplanması, geleneksel ticaret yöntemlerinde firmalar ile görüşülerek, dergiler veya kataloglar incelenerek gerçekleştirilir. Oysa e-Ticaret’te bilgi, web sayfaları üzerinde ürün veya hizmet pazarlayan kurumların web sitelerinden rahatlıkla elde edilebilmektedir.

Geleneksel ticaret yöntemlerinde ürün veya hizmet ihtiyacı olan bir kimse satın alımı gerçekleştirmek için talep bildirmek ve form doldurarak onay mekanizmasına göndermek durumundadır. Oysa e-Ticaret uygulamasında elektronik posta kanalıyla bu işlem kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Satın alma departmanı, onaylanan yazılı form’un kendilerine iletilmesi ile birlikte fiyat araştırmasına başlar. Kataloglar ve fiyat listeleri incelenir görüşmeler yapılır. Oysa e-Ticaret’te web sayfalarında bu bilgiler zaten verilmektedir. Geleneksel Ticaret yöntemlerinde, sipariş verme aşamasında yine formlar doldurulur ve tedarikçi firmaya fakslanır veya postalanır. Oysa e-Ticaret’te elektronik posta veya EDI (Elektronik Veri Değişimi) yöntemi ile bu işlemde kolayca gerçekleştirilmektedir.

ELEKTRONİK TİCARET DESTEK SİSTEMLERİ

Elektronik ticareti destekleyen bir sistem kurmak isteyen işletmeler, aşağıdaki üç yoldan birini seçebilirler:

– Bir Web sunucu (Web-Server) kullanmak,

– Elektronik ticaret sunan bir sistem paketi satın almak,

– Elektronik ticaret hizmeti sağlayan bir dış kaynaktan yararlanmak.

 

Elektronik ticareti gerçekleştirecek donanımı elde eden işletmeler, ayrıca bir de tüm ticari işlemlerin yapılmasını sağlayacak bütünleşik yazılım ve ara birimler edinmek durumundadırlar.Bunların en başında Elektronik ödeme sistemleri gelir.Elektronik ödeme sistemleri, elektronik fon transferi, kredi kartları, smart kartlar, borç kartları gibi mal ve hizmetlerin karşılığını otomatik olarak ödeyen veya kayıtlara geçiren internet temelli teknolojilerdir.Bu arada eğer, arzu edilirse, daha öce de sözü edilen, Web sitelerini ziyaret edenlerin izini sürerek, tüketici profili çıkaran ve bazı pazarlama araştırması açılımları da yapmaya yarayan yazılımlar da edinilebilir.